Oferta

Oferta

Rozpoczęcie współpracy następuje na podstawie udzielonego nam przez klienta pełnomocnictwa do działania w jego imieniu. 

Następnie, w oparciu o dostarczone przez klienta dane, tj. m.in.: dokumenty rejestrowe, opis działalności i procesów, wzory umów, aktualne polisy ubezpieczeniowe, regulaminy świadczenia usług, itp. przystępujemy do audytu i identyfikacji ryzyk. Takie podejście pozwala na właściwy dobór pokrycia ubezpieczeniowego i optymalizację jego kosztów.

Kolejnymi krokami w naszej współpracy z klientem są:

 

Analiza potrzeb

Opracowanie programu ubezpieczeniowego odpowiadającego realnym potrzebom klienta i specyfice prowadzonej przez niego działalności.

Zapytanie ofertowe

Skierowanie do ubezpieczycieli zapytania ofertowego.

Wybór oferty

Analiza otrzymanych od ubezpieczycieli ofert pod kątem ich zakresu oraz warunków finansowych.

Rekomendacja

Przygotowanie i przedstawienie klientowi rekomendacji.

Wdrożenie

Wdrożenie programu ubezpieczeniowego i jego obsługa, również w zakresie likwidacji szkód.

 

Dodatkowo oferujemy również wsparcie merytoryczne, w tym przeprowadzanie szkoleń w zakresie wybranej przez klienta ochrony ubezpieczeniowej.

Zapraszamy do współpracy