Ubezpieczenia

Majątkowe

 • Ubezpieczenie mienia.
  • ubezpieczenie mienia na ryzykach nazwanych,
  • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
  • ubezpieczenia mienia (w tym gotówki) od kradzieży, włamania i rabunku,
  • ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń,
  • ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych,
  • ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych,
  • ubezpieczenie ładunków w transporcie (CARGO),
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. 
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu tzw. OC zawodowe (dobrowolne),
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej agenta i maklera morskiego,
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe m.in.: OC komorników, adwokatów, projektanta, inżyniera budownictwa, radcy prawnego, notariusza, pośrednika ubezpieczeniowego, rzeczoznawców, zarządcy nieruchomości, i inne.

Komunikacyjne

 • Pojazdy.
  • ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów,
  • ubezpieczenie Autocasco,
  • ubezpieczenie NNW pasażerów i kierowców,
  • ubezpieczenie Assistance.
  • ubezpieczenie GAP,
  • ubezpieczenie ochrony prawnej,
 • Samolot.
  • ubezpieczenie OC operatora statku powietrznego,
  • ubezpieczenie OC wobec pasażerów statku powietrznego,
  • ubezpieczenie aerocasco statku powietrznego,
  • ubezpieczenie NNW członków załogi,

Specjalistyczne/Techniczne

Finansowe

 • Gwarancje kontraktowe.
  • gwarancja zapłaty wadium (przetargowa),
  • gwarancja zwrotu zaliczki,
  • gwarancja należytego wykonania kontraktu,
  • gwarancja usunięcia wad i usterek.
 • Gwarancje zapłaty należności celnych i podatkowych.
  • gwarancja zapłaty długu celnego,
  • gwarancja akcyzowa,
  • gwarancja z tytułu objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu,
  • gwarancja wspólnej procedury tranzytowej (WPT),
  • gwarancja ubezpieczeniowa od umowy z użytkowaniem dla konta w trybie z odroczoną płatnością (gwarancja ubezpieczeniowa E – myto),
 • Gwarancje koncesyjne.
  • gwarancja wykonania zobowiązań z tytułu świadczenia usług turystycznych,
  • gwarancje ubezpieczeniowe stanowiące zabezpieczenie dla uzyskania koncesji lub dofinansowania projektów ze środków unijnych
  • gwarancja wykonania zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji lub zezwoleń w dziedzinach określonych odrębnymi przepisami, gdy występuje taki wymóg przez organ udzielający zezwolenia lub koncesji
 • Gwarancje zapłaty.
  • gwarancja zapłaty czynszu (kaucyjna),
 • Pozostałe gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczenia finansowe.
  • ubezpieczenie kredytu kupieckiego,
  • gwarancja ubezpieczeniowa stanowiąca zabezpieczenie prawidłowego wykonania mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej,

Osobowe i zdrowotne

 • ubezpieczenie NNW pracowników,
 • ubezpieczenie NNW, kosztów leczenia, assistance w trakcie podróży zagranicznych,
 • grupowe ubezpieczenie pracowników na życie,
 • grupowe ubezpieczenie zdrowotne (pakiety medyczne),
 • inne ubezpieczenia w ramach tej grupy.

Programy ubezpieczeniowe

 • Transportowe

Masz pytanie? Napisz do nas!